نوار گوش

از کجا نوار گوش بگیریم؟

نوار گوش تستی است که در آن حداقل شدت صدایی که فرد در هر فرکانس می شنود بر روی یک نمودار شنوایی سنجی ترسیم میگردد که بر اساس آن میزان و نوع کم شنوایی مشخص میگردد. اودیوگرام یا (نمودار شنوایی سنجی) میزان و نوع کم شنوایی را مشخص میکند و محل دقیق مشکل شنوایی را نشان میدهد.نوار گوش در اتاقک اکوستیک و توسط متخصصان شنوایی سنجی با استفاده از تجهیزات مخصوص تست اودیومتری صورت می گیرد . ... متن کامل این نوشته