دستگاه شنوایی هنجار برای بازشناسی، مکان یابی و درک گفتار در محیط های گوش دادن روزانه به مقدار زیادی به درونداد هر دو گوش وابسته است. در کودکان دچار کم شنوایی حسی عصبی عمیق نامزد کاشت حلزونی درجاتی از تحریک دو گوشی مسیرهای شنوایی با کاشت حلزونی دوطرفه یا کاشت همراه با سمعک در گوش کاشت نشده ممکن است قابل دسترسی باشد.

به ترکیب شنوایی الکتریکی از راه کاشت حلزونی همراه با شنوایی صوتی از راه سمعک در گوش کاشت نشده شنواییBimodal (دوشیوه ای)گفته می شود.

فیتینگ دو شیوه ای چالش های گوش دادن با یک کاشت (ازجمله مکان یابی، گوش دادن در نویز) را کاهش می دهد. سودمندی دوشیوه ای برای کودکان در مطالعات متفاوت باعث بهبود ادراک گفتار در محیط آرام و پرسروصدا، مکان یابی، بازشناسی موسیقی و گوش دادن راحت می شود.

مدارک اخیر نشان داده اند دوره ی استفاده از دستگاه دوشیوه ای علاوه بر بهبود مهارتهای گوش دادن می تواند موجب بهبود زبان و پدیدار شدن مهارتهای سودآموزی در کودکان کاشت حلزونی شود. اگر چه سازوکارهای زیر بنایی سودمندی دوشیوه ای کاملاً فهمیده نشده بیشتر پ‍ژوهش ها نشان می دهند که سرنخ های صوتی بسامد پایین به دست آمده از سمعک عمدتاً مسئول بهبود ادراک گفتار هستند.

به علاوه، چندین مطالعه نشان داده اند که در مقایسه با تحریک الکتریکی دستگاه های رایج کاشت حلزونی، سرنخ های صوتی بسامد پایین هستند که موجب انتقال کیفیت بالاتر بسامد پایه (FO) می شوند. به علاوه، بهبود ادراک واج ها شامل واکداری و شیوه ی تولید همخوانها و انتقال واج های بسامد پایین همچون خیشومی ها، واکه های مرکب و سایش ها در کاربران دستگاه دوشیوه ای هستند شده است.

شنیدپذیری باثبات در موقعیت های گوش دادن گوناگون پیش نیاز ضروری رشد زبان گفتاری در کودکان دچار کم شنوایی مادرزادی فوق العاده مهم است. کودکان دارای کاشت حلزونی یکطرفه در مکان یابی صدا و درک گفتار در نویز زمینه آسیب پذیری زیادی داند، بنابراین بسیاری از شنوایی شناسان در پروتکلهای فیتینگ بالینی کاشت دوطرفه یا کاشت دو شیوه ای را در نظر می گیرند.

احتمالاً با گسترش روزافزون کاشت حلزون در افراد با درجات بالاتر باقیمانده شنوایی، فیتینگ دوشیوه ای نیز افزایش یافته است. امروزه، کودکان نامزد کاشت حلزونی یک گوشی که در گوش مقابل افت کمتری دارند. به منظور بهره بردن از تحریک دوگوشی شنوایی دوشیوه ای در نظر گرفته می شود. از آنجا که کاربران دستگاه دوشیوه ای، باقیمانده ی شنوایی بیشتری در گوش کاشت نشده دارند هماهنگی بین فیتینگ کاشت حلزونی و سمعک اساسی است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *