031-32683368 
samak000

چرا بلتون ؟؟!

HPF NanoBlok

پوشش نانو(ضدآب)درسمعک های بلتون باعث افزایش طول عمرودوام سمعک می گرددومانع ازاین میشود که رطوبت وجرم گوش به سمعک آسیب برساند وحتی افراد می توانند در باران بدون هیچ گونه نگرانی قدم بزنند.

ان ویژگی به دوصورت OrdinaryوIntegrityوجود دارد که درحالت اول این پوشش فقط در قسمت خارجی ودرحالت دوم قسمت داخلی وخارجی رامی پوشاند.

Maximum gain &MPO

درسمعک های سوپرپاور امکان فراهم شدن 86دسی بل بهره وخروجی 146دسی بل بدون کاهش بهره وافزایش هدروم وجود دارد واین مزیتی است که در دیگرسمعک های سوپر پاور نخواهید یافت.

CIC UP

تنها سمعک های داخل گوشی است که می تواند باایجاد 79دسی بل بهره محدوده افت شنوایی وسیعی راپوشش دهد.

Smart Gain

این سیستم به صورت اتوماتی. تغییر در محیط شنیداری راشناسایی می کند وافزایش وکاهش بهره ویا تنظیمات کاهش نویز راانجام می دهد. بنابراین فرد باراحتی بیشتری وارد محیط های نویزی می شود ویا به گفتار آرام در محیط های ساکت گوش می دهد. تجربه شنیداری بااین سیستم فوق العاده است.

Sound Cieaner

یک جزء کلیدی جهت ایجاد سیگنال آکوستیکی واضح اطمینان از این است که نویز ناخواسته تا حدممکن حذف شود. این تکنولوژی بهترین سیستم کاهنده نویز رادارد تابه فرد این اطمینان رادهد که تمام مکالمات بدون عوامل مزاحم ناخواسته رابشنود.

سمعک بلتون

 

Tagged Under